Tuesday, May 13, 2008

The Pig, The Elephant, Jeff Ooi and The Ambassador

I Still Know What Oxfart Grad Said At The Parliament

Namun begitu, rakyat mahukan kepastian dari kerajaan sama ada negara kita bersedia untuk menghadapi kemelut yang belum pernah dihadapi ini. Pada saat dan ketika ini, tahap sara diri komoditi makanan self sufficiency masih belum berada pada keadaan yang memuaskan. Sebagai contoh mengikut data 2007 peratusan sara diri beras hanya pada 72%, sayur-sayuran 89%, daging lembu 25% dan daging kambing 9%.

Ini bermakna kerajaan masih lagi perlu bergantung kepada import barangan makanan dari luar untuk menampung keperluan makanan negara. Hanya daging ayam dan daging khinzir yang melepasi kadar 100% tahap sara diri, itu pun tidak cukup bagi satu kerajaan negeri yang telah meletakkan keutamaan nombor satu pentadbirannya kelulusan Projek Khinzir Raksasa atau singkatannya PKR. [Tepuk]


[Source: Hansard, DEWAN RAKYAT PARLIMEN KEDUABELAS PENGGAL PERTAMA MESYUARAT PERTAMA Bil. 8 Isnin 12 Mei 2008]

And what to expect tomorrow:

The ElephantJeff Ooi (maiden appearance?)And the USA AmbassadorI still don't get it with the 'Tuan' and 'Puan' prefixes. So if everyone is a Tuan or Puan, where are the coolies?

Will they behave themselves tomorrow?

Will there be a Late Late Show with Your Parliamentarian tomorrow?

And you all know what day is tomorrow, right? ;-)

No comments: